ALGEMENE VOORWAARDEN voor www.underthestars.be

Door kennisname of het maken en betalen van een reservatie, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden, waarvan de inhoud ook kan worden teruggevonden op de pagina FAQ & Voorwaarden.  Deze bepalen onder andere dat gemaakte reservaties onder geen beding kunnen worden terugbetaald.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.underthestars.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Rawberry Group BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Rawberry Group BV – Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen – BE 0607.847.629

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rawberry Group BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rawberry Group BV.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rawberry Group BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Rawberry Group BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Rawberry Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.underthestars.be op deze pagina.